این برنامه در هامبورگ به مناسبت یک سالگی خروج نیروهای خارجی و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برگزار شد. در این برنامه افراد مختلف از جامعه سیاسی و هنری آلمان و افغانستان جمع شدند و در مورد موضوعاتی مانند خروج نیروهای خارجی، نژادپرستی در بین مهاجرین بعد از جنگ اوکراین و اخراج پناهجویان صحبت کردند.

6. سپتامبر 2022

یک سال بعد – صداهایی از افغانستان

این برنامه در هامبورگ به مناسبت یک سالگی خروج نیروهای خارجی و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برگزار شد. در این برنامه افراد مختلف از جامعه سیاسی و هنری آلمان و افغانستان جمع شدند و در مورد موضوعاتی مانند خروج نیروهای خارجی، نژادپرستی در بین مهاجرین بعد از جنگ اوکراین و اخراج پناهجویان صحبت… Read more »