دسته: Ohne Kathegorie

اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، تحریم‌های اقتصادی جدید علیه روسیه را تایید کرد. اتحادیه اروپا در هفته‌های گذشته مسئله تحریم نفتی روسیه و چگونگی مدیریت آن‌را مورد بحث قرار داده بود. به گفته تاگزشاو، طرح نهایی بر این اساس تنظیم شده که تحریم ظرف شش تا هشت ماه انجام گیرد. به این ترتیب، شرکت‌های آلمانی و دیگر کشورهای اروپایی مجوز واردات نفت از روسیه را نخواهند داشت. این طرح علاوه‌بر تحریم نفتی، شامل تحریم‌های دیگری علیه بزرگترین بانک روسیه، Sberbank، و همچنین دو بانک و ایستگاه تلویزیونی دیگر که اطلاعات نادرست درباره جنگ اوکراین پخش می‌کنند، می‌شود.

اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، تحریم‌های اقتصادی جدید علیه روسیه را تایید کرد. اتحادیه اروپا در هفته‌های گذشته مسئله تحریم نفتی روسیه و چگونگی مدیریت آن‌را مورد بحث قرار داده بود. به گفته تاگزشاو، طرح نهایی بر این اساس تنظیم شده که تحریم ظرف شش تا هشت ماه انجام گیرد. به این ترتیب، شرکت‌های آلمانی و دیگر کشورهای اروپایی مجوز واردات نفت از روسیه را نخواهند داشت. این طرح علاوه‌بر تحریم نفتی، شامل تحریم‌های دیگری علیه بزرگترین بانک روسیه، Sberbank، و همچنین دو بانک و ایستگاه تلویزیونی دیگر که اطلاعات نادرست درباره جنگ اوکراین پخش می‌کنند، می‌شود.