مجموعه هامبورگ بخش سوم:

پارک گلها و گیاهان هامبورگ “Planten un Blomen”

یکی از زیباترین پارک های واقع در هامبورگ. میتوانید با خانواده در این پارک زیبا و بزرگ از آخر هفته خود لذت ببرید.

 قسمت های دیگر مجموعه هامبورگ را نیز میتوانید در یوتیوب امل فارسی دری Amal Farsi Dari تماشا کنید.

2. آگوست 2020

مجموعه هامبورگ بخش سوم: پارک گلها و گیاهان هامبورگ “Planten un Blomen”

مجموعه هامبورگ بخش سوم: پارک گلها و گیاهان هامبورگ “Planten un Blomen” یکی از زیباترین پارک های واقع در هامبورگ. میتوانید با خانواده در این پارک زیبا و بزرگ از آخر هفته خود لذت ببرید.  قسمت های دیگر مجموعه هامبورگ را نیز میتوانید در یوتیوب امل فارسی دری Amal Farsi Dari تماشا کنید.