مجموعه هامبورگ بخش سوم:

پارک گلها و گیاهان هامبورگ “Planten un Blomen”

یکی از زیباترین پارک های واقع در هامبورگ. میتوانید با خانواده در این پارک زیبا و بزرگ از آخر هفته خود لذت ببرید.

 قسمت های دیگر مجموعه هامبورگ را نیز میتوانید در یوتیوب امل فارسی دری Amal Farsi Dari تماشا کنید.

02/08/2020

مجموعه هامبورگ بخش سوم: پارک گلها و گیاهان هامبورگ “Planten un Blomen”

مجموعه هامبورگ بخش سوم: پارک گلها و گیاهان هامبورگ “Planten un Blomen” یکی از زیباترین پارک های واقع در هامبورگ. میتوانید با خانواده در این پارک زیبا و بزرگ از آخر هفته خود لذت ببرید.  قسمت های دیگر مجموعه هامبورگ را نیز میتوانید در یوتیوب امل فارسی دری Amal Farsi Dari تماشا کنید.