دانش‌جویان چه‌گونه می‌توانند در حل مسائل و مشکلات داخل و خارج از مدرسه دانش‌آموزان را حمایت کنند و در مورد اهمیت آموزش و تحصیلات به کودکان آگاهی دهند؟ در گزارش نیلاب لنگر ببینید.

27. ژانویه 2020

«Splus» پروژه مشاوره‌ای شورای ادغام هاربورگ/ ویدئو

دانش‌جویان چه‌گونه می‌توانند در حل مسائل و مشکلات داخل و خارج از مدرسه دانش‌آموزان را حمایت کنند و در مورد اهمیت آموزش و تحصیلات به کودکان آگاهی دهند؟ در گزارش نیلاب لنگر ببینید.