امروز، شنبه، این کمپین توسط “سامان یار” و “انجمن فرخنده” در برلین دوباره برگزار شد. این کمپین از زمان ورود طالبان به افغانستان در برلین آغاز شده است. هدف اصلی این کمپین، فروش غذاهای سنتی افغانی و ارسال درآمد حاصل از این فروش به خانم‌های خودسرپرست در افغانستان است. #آلمان #افغانستان

 

11. می 2024

پل مهربانی از برلین تا کابل

امروز، شنبه، این کمپین توسط “سامان یار” و “انجمن فرخنده” در برلین دوباره برگزار شد. این کمپین از زمان ورود طالبان به افغانستان در برلین آغاز شده است. هدف اصلی این کمپین، فروش غذاهای سنتی افغانی و ارسال درآمد حاصل از این فروش به خانم‌های خودسرپرست در افغانستان است. #آلمان #افغانستان