“در این ویدیو، به دنیای پناهندگان در ایالت براندنبورگ آلمان همراه می‌شویم. از چالش‌های زندگی آنها در غربت تا امیدهایی که در زندگی شان دارد

19. آوریل 2024

چالش‌ها و امیدهای پناهندگان: زندگی پناهجویان در دل غربت در ایالت براندبورگ

“در این ویدیو، به دنیای پناهندگان در ایالت براندنبورگ آلمان همراه می‌شویم. از چالش‌های زندگی آنها در غربت تا امیدهایی که در زندگی شان دارد