نمایشگاه خاص از قالین های دستی با ایده‌های جذاب، به دست پناهنده افغان در برلینذ

13. فوریه 2024

نمایشگاه قالین‌های دستی: خلاقیت پناهنده افغان در برلین

نمایشگاه خاص از قالین های دستی با ایده‌های جذاب، به دست پناهنده افغان در برلینذ