آیا کارت پرداخت به جای پول نقد برای پناهجویان ایدهٔ مناسبی است؟

11. فوریه 2024

پول نقد یا کارت پرداخت؟

آیا کارت پرداخت به جای پول نقد برای پناهجویان ایدهٔ مناسبی است؟