قرار است امروز موسسه فریدریش ایبرت در برلین طی مراسمی جایزه حقوق بشر FES برای شهرزاد اکبر تقدیم کند.

28. نوامبر 2023

گفتگو با شهرزاد اکبر رئیس قبلی کمیسیون حقوق بشر افغانستان

قرار است امروز موسسه فریدریش ایبرت در برلین طی مراسمی جایزه حقوق بشر FES برای شهرزاد اکبر تقدیم کند.