گفتگو با وجیهه رستگار آواز خوان مشهور افغانستان در باره کمک به زلزله زدگان هرات

9. نوامبر 2023

گفتگو با وجیهه رستگار در باره کمک به زلزله‌زدگان هرات

گفتگو با وجیهه رستگار آواز خوان مشهور افغانستان در باره کمک به زلزله زدگان هرات