تحصن سه روزه علیه سیاست‌های سخت طالبان با تأکید بر تغییر وضعیت زنان، حقوق انسانی، و مساویت جنسیتی. #تظاهرات_برلین #حقوق_زنان #حقوق_انسانی

25. اکتبر 2023

تحصن سه روزه علیه سیاست‌های سخت طالبان با تأکید بر تغییر وضعیت زنان

تحصن سه روزه علیه سیاست‌های سخت طالبان با تأکید بر تغییر وضعیت زنان، حقوق انسانی، و مساویت جنسیتی. #تظاهرات_برلین #حقوق_زنان #حقوق_انسانی