در پی زلزلهٔ هرات که دو هفته پیش اتفاق افتاد، اجامعه جهانی توجه چندانی برای کمک به بازماندگان حادثه نشان نداده. برخی سازمان‌ها و افراد فعال در جوامع مختلف به کمک به بازماندگان مشغول به کار شدند. از این جمله، سازمان (اتحاد) روز یکشنبه گردهمایی را برای جمع‌آوری کمک‌ها به بازماندگان این حادثه نیز برگزار کرد.

17. اکتبر 2023

همه جا همدلی: مردم افغانستان از سرتاسر جهان در حال کمک به بازماندگان زلزله هرات

در پی زلزلهٔ هرات که دو هفته پیش اتفاق افتاد، اجامعه جهانی توجه چندانی برای کمک به بازماندگان حادثه نشان نداده. برخی سازمان‌ها و افراد فعال در جوامع مختلف به کمک به بازماندگان مشغول به کار شدند. از این جمله، سازمان (اتحاد) روز یکشنبه گردهمایی را برای جمع‌آوری کمک‌ها به بازماندگان این حادثه نیز برگزار… Read more »