هیکل: ابراز همبستگی و همدردی با مردم خاورمیانه مشروع است.
دلایل تشدید تنش در منطقه #نویکولن در #برلین چیست؟ آیا کسی برای تحریک و تحریک کار می کند؟ چرا تظاهرات در همبستگی با فلسطین ممنوع شد؟ این سوالات توسط شهردار نویکولن، آقای مارتین هیکل از (حزب سوسیال دموکرات) برای همکارمان املود الامیر پاسخ داده شده است.
13. اکتبر 2023

چرا تظاهرات در همبستگی با فلسطین ممنوع شد؟

هیکل: ابراز همبستگی و همدردی با مردم خاورمیانه مشروع است. دلایل تشدید تنش در منطقه #نویکولن در #برلین چیست؟ آیا کسی برای تحریک و تحریک کار می کند؟ چرا تظاهرات در همبستگی با فلسطین ممنوع شد؟ این سوالات توسط شهردار نویکولن، آقای مارتین هیکل از (حزب سوسیال دموکرات) برای همکارمان املود الامیر پاسخ داده شده… Read more »