این ورزشکار سر شناس افغانستان که به تازگی حریف قدرت‌مند پولندی اش را شکست داده است درتلاش بدست آوردن کمر بند قهرمانی سازمان «اِن اِف سی» است. هرچند او تا بحال چند کمر قهرمانی را از سازمان‌های مختلف ورزشی بدست آورده است، اما در تلاش است تا کمر بند ساز مان ان اف سی و سپس معتبر ترین کمر قهرمانی یعنی کمر بند «یو اف سی» را دست آورد

 

28. سپتامبر 2023

واحد نژند در تلاش برای بدست آوردن کمر بند قهرمانی سازمان «ان اف سی»

این ورزشکار سر شناس افغانستان که به تازگی حریف قدرت‌مند پولندی اش را شکست داده است درتلاش بدست آوردن کمر بند قهرمانی سازمان «اِن اِف سی» است. هرچند او تا بحال چند کمر قهرمانی را از سازمان‌های مختلف ورزشی بدست آورده است، اما در تلاش است تا کمر بند ساز مان ان اف سی و… Read more »