این راهپیمایی در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ برای حمایت از حقوق پناهندگان زیر سن قانونی برگزار شد.
و به مناسبت مواردی چون ممنوعیت دسترسی به تحصیلات، انتظار طولانی برای وکالت، کمبود کارشناسان اجتماعی آموزشی و منابع ناکافی، غذای نامناسب و شرایط زندگی ناانسانی برای پناهندگان زیر سن قانونی در برلین تشکیل شده است.
27. سپتامبر 2023

تظاهرات درحمایت از پناهندگان زیر سن دربرلین

  این راهپیمایی در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ برای حمایت از حقوق پناهندگان زیر سن قانونی برگزار شد. و به مناسبت مواردی چون ممنوعیت دسترسی به تحصیلات، انتظار طولانی برای وکالت، کمبود کارشناسان اجتماعی آموزشی و منابع ناکافی، غذای نامناسب و شرایط زندگی ناانسانی برای پناهندگان زیر سن قانونی در برلین تشکیل شده است.