تور هنری فرهاد دریا هنرمند مشهور افغانستان که زیر چتر «آواز های خفه شده» از شهر روتردام هالند شروع شده بود با اجرای کنسرتی در شهر فرانکفورت به پایان رسید
11. ژوئن 2023

آواز های خفه شده»؛ تور فرهاد دریا در فرانکفورت »

تور هنری فرهاد دریا هنرمند مشهور افغانستان که زیر چتر «آواز های خفه شده» از شهر روتردام هالند شروع شده بود با اجرای کنسرتی در شهر فرانکفورت به پایان رسید