نمایشگاهی تحت نام «ما چه کسی هستیم؟» در شهر بن آلمان برگزار شده‌است. این نمایشگاه بیشتر بر داستان های مهاجرت و موضوع تبعیض متمرکز است. به گفته برگزار کنندگان قرار است این نمایشگاه تا هشتم اکتوبر امسال ادامه یابد

1. ژوئن 2023

«ما چه کسی هستیم»؛ نمایشگاهی در شهربن

نمایشگاهی تحت نام «ما چه کسی هستیم؟» در شهر بن آلمان برگزار شده‌است. این نمایشگاه بیشتر بر داستان های مهاجرت و موضوع تبعیض متمرکز است. به گفته برگزار کنندگان قرار است این نمایشگاه تا هشتم اکتوبر امسال ادامه یابد