از بدو اشغال افغانستان توسط گروه تالبان تا حالا تقریبا همه طیف‌های سیاسی، چه در درون و یا بیرون افغانستان بر بیزاری از جنگ و خشونت تاکید داشته اند. ولی برای برون رفت از وضعیت نابهنجار فعلی در افغانستان نیاز به وحدت ملی و یک پارچگی تمام اقوام افغانستان و پیدا کردن راه حلی صلح…

20. آوریل 2023

نیاز به وحدت ملی در مقابل استبداد و نابرابری

از بدو اشغال افغانستان توسط گروه تالبان تا حالا تقریبا همه طیف‌های سیاسی، چه در درون و یا بیرون افغانستان بر بیزاری از جنگ و خشونت تاکید داشته اند. ولی برای برون رفت از وضعیت نابهنجار فعلی در افغانستان نیاز به وحدت ملی و یک پارچگی تمام اقوام افغانستان و پیدا کردن راه حلی صلح…