«روز جهانی زن» هر ساله در ۸ مارس/ مارچ برای بزرگداشت دستاوردهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان جشن گرفته می‌شود. این روز همچنین نقطه‌‌ای کانونی در جنبش حقوق زنان است تا توجه جهانی را به موضوعاتی مانند برابری جنسیتی، حقوق باروری، خشونت و سوء استفاده از زنان جلب کند.
امسال نیز نظر به شرایط کنونی زنان در افغانستان، برخی نهادهای حامی حقوق زنان از جمله انجمن اتحاد در آلمان این روز را گرامی داشتند.
8. مارس 2023

تجلیل از روز جهانی زن از سوی نهادهای حامی حقوق زنان در آلمان

«روز جهانی زن» هر ساله در ۸ مارس/ مارچ برای بزرگداشت دستاوردهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان جشن گرفته می‌شود. این روز همچنین نقطه‌‌ای کانونی در جنبش حقوق زنان است تا توجه جهانی را به موضوعاتی مانند برابری جنسیتی، حقوق باروری، خشونت و سوء استفاده از زنان جلب کند. امسال نیز نظر به شرایط… Read more »