2. مارس 2023

چگونگی اهداف فمینیستی آنالنا بائربوک

چه در سیاست اقتصادی و چه در سیاست امنیتی – به گفته آنالنا بائرباک، وزیر خارجه، هدف سیاست خارجی فمینیستی قوی تر شدن با هم استمذاکرات صلح زمانی پایدارتر می‌شود که همه پشت میز مذاکره باشند.

 دستورالعمل مشترک تقویت اهداف فمینیستی

 آنالنا بائرباک، وزیر امور خارجه فدرال و سونیا شولزه، وزیر توسعه و انکشاف،اخیراً به طور مشترک دستورالعمل‌های خود را به کابینه فدرال ارائه کردند. طبق گزارش تاگس شاو، باربوک پس از این نشست گفت: “ما خواهان انقلاب نیستیم، بلکه آن را بدیهی می‌دانیم.” آنچه در قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر آمده است اجرا خواهد شدبائرباک گفت که سیاست خارجی و توسعه فمینیستی باید «در آینده در همه حوزه‌های» سیاست خارجی نفوذ کنداو همچنین از فمینیسم واقعی” صحبت کرد.به گفته او، این یک رویکرد عمل گرایانه است: “اگر نیمی از جامعه در سراسر جهان را زنان تشکیل می‌دهند، باید آنها در نظر گرفته شوند.” از نظر وی این راهاکارهمچنین باید در آلمان کار کند.

زنان به ویژه در درگیری‌ها آسیب پذیر هستند

آنالنا بائرباک سیاستمدار سبزها در ۸۰ صفحه  دستورالعملی  را ارائه کرد که دقیقاً چگونه زنان باید در آینده مشارکت بیشتری داشته باشند. وی در آن، سیاست خارجی فمینیستی را «به شدت ضروری» توصیف می‌کند. از آنجا که مردان و زنان در سرتاسر جهان هنوز برابر نیستند و زنان در درگیری‌ها آسیب‌پذیر هستند. وزارت امور خارجه فدرال مذاکرات بی شماری را برای تدوین دستورالعمل ها انجام داده است. گفته می‌شود که بیش از ۱۰۰ جلسه با نمایندگان سایر وزارتخانه های خارجه و همچنین با زنان جامعه مدنی برگزار شده است.

دستورالعمل ها در داخل وزارتخانه ها نیز اعمال می‌شود

دستورالعمل بائربوک سه هدف رادنبال می‌کنداز جمله حقوق زنان و دختران باید مورد احترام و ارتقاء قرار گیرد و زنان باید نماینده بهتری داشته باشندحتی در خود وزارت خارجه، فقط کمتر از۳۰ درصد از مأموریت‌های آلمان در خارج از کشور در حال حاضر توسط زنان اداره می‌شود. از نظر او، این باید تغییر کندهدف بعدی این دستورالعمل، دسترسی مساویانه به عنوان مثال به آموزش و کمک‌های بشردوستانه استبه عنوان سومین هدف، ارتقای زنان در وزارتخانه ها مورد بحث گرفته است.

آنچه دستورالعمل‌ها نسبت به تعهدات قبلی متمایز می‌کند، دنبال شدن این اهداف با اصول سیاست خارجی و توسعه فمینیستی در آینده است.

شرایط برابری برای زنان با تامین کمک مالی

همزمان با وزیر خارجه بائربوک، وزیر توسعه و انکشاف شولزه استراتژی ۴۰ صفحه‌یی را ارائه کردبه گفته سونا شولزه، او هدف خود را افزایش چشمگیر نسبت  به پروژه هایی که برای برابری کمک می کنند، تعیین کرده است. او می‌گوید: «زنان هنوز در بسیاری از کشورها از حق داشتن زمین برخوردار نیستند.» او می خواهد در پروژه‌های خاص کمک کند تا زنان بتوانند از طریق پروژه های تعاونی صاحب زمین شوند.

Bild: epd /Paul -Philipp Braun