از گدی پران سازی در افغانستان تا ریاست شرکت خدمات پرستاری در آلمان
در افغانستان گدی پران می‌ساخت. او پس از اینکه به آلمان آمد کار را از صفا کاری و مرتب کردن قفسه های مغازه ها آغاز کرد تا اینکه پس از تلاش‌های زیاد حالا او کارفرمایی موفق و نمونه در آلمان محسوب می‌شود.
10. ژانویه 2023

از گدی پران سازی در افغانستان تا ریاست شرکت خدمات پرستاری در آلمان

از گدی پران سازی در افغانستان تا ریاست شرکت خدمات پرستاری در آلمان در افغانستان گدی پران می‌ساخت. او پس از اینکه به آلمان آمد کار را از صفا کاری و مرتب کردن قفسه های مغازه ها آغاز کرد تا اینکه پس از تلاش‌های زیاد حالا او کارفرمایی موفق و نمونه در آلمان محسوب می‌شود.