گفتگو در مورد روند انتقال خانم زینب قدیری، نویسنده و بازیگر در عرصه تیاتر همچنان خانم معصومه عادل نمایشنه نویش و کارگردان تیاتر از افغانستان به آلمان.

29. نوامبر 2022

گفتگو در مورد روند انتقال خانم زینب قدیری، نویسنده و بازیگر در عرصه تیاتر همچنان خانم معصومه عادل نمایشنه نویش و کارگردان تیاتر از افغانستان به آلمان.

گفتگو در مورد روند انتقال خانم زینب قدیری، نویسنده و بازیگر در عرصه تیاتر همچنان خانم معصومه عادل نمایشنه نویش و کارگردان تیاتر از افغانستان به آلمان.