شماری از هنرمندان در خطر که اخیراً از افغانستان خارج شدن، در یک رزیدنسی سه ماهه درآلمان گردهم آمدند.
این پروژه که توسط انجمن هنرمندان در خطر، مدیریت و پشتیبانی می‌شود. هدف اش حمایت از هنرمندان و تولید کارهای هنری آنها می باشد.
کسانی که در این برنامه انتخاب می‌شوند در طول اقامت شان در “اقامتگاه موس” متناسب با رشته‌، روی پروژه‌های هنری تازه یا پروژه‌های نیمه‌کاره‌ی شان کار می‌کنند.
19. نوامبر 2022

شماری از هنرمندان در خطر که اخیراً از افغانستان خارج شدن، در یک رزیدنسی سه ماهه درآلمان گردهم آمدند.

شماری از هنرمندان در خطر که اخیراً از افغانستان خارج شدن، در یک رزیدنسی سه ماهه درآلمان گردهم آمدند. این پروژه که توسط انجمن هنرمندان در خطر، مدیریت و پشتیبانی می‌شود. هدف اش حمایت از هنرمندان و تولید کارهای هنری آنها می باشد. کسانی که در این برنامه انتخاب می‌شوند در طول اقامت شان در… Read more »