روز سوم: عوامل رشد مغز و رشد قدرت بینایی کودک برنامه ای از داود عدیل (هفت روز با دکتر نیلوفر کشتیاری) برای تماس با خانم دکتر کشتیاری می‌توانید به وبسایت زیر مراجعه کنید Bilingualekinder.com

28. اکتبر 2022

مادر مهاجر، کودک موفق!

روز سوم: عوامل رشد مغز و رشد قدرت بینایی کودک برنامه ای از داود عدیل (هفت روز با دکتر نیلوفر کشتیاری) برای تماس با خانم دکتر کشتیاری می‌توانید به وبسایت زیر مراجعه کنید Bilingualekinder.com