این تظاهرات بعد از ظهر شنبه از اشتایندام هامبورگ شروع شده و در نزدیکی پارلمان هامبورگ به پایان رسید. این اعتراضات گسترده با جمع شدن هزاران نفر تا تاریکی شب ادامه داشت. 

9. اکتبر 2022

تظاهرات بزرگ در هامبورگ بر علیه نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان

این تظاهرات بعد از ظهر شنبه از اشتایندام هامبورگ شروع شده و در نزدیکی پارلمان هامبورگ به پایان رسید. این اعتراضات گسترده با جمع شدن هزاران نفر تا تاریکی شب ادامه داشت.