نمایشگاه هنرمندان افغانستان در هامبورگ: این نمایشگاه تا ۲۶ سپتامبر هر روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب به صورت رایگان در دسترس عموم قرار دارد.
آدرس: ایستگاه مرکزی هامبورگ، روبروی فروشگاه بزرگ وسایل الکترونیکی زاتورن.
Artstadt, Mönckebergstraße 2-4

21. سپتامبر 2022

نمایشگاه هنرمندان افغانستان در هامبورگ

نمایشگاه هنرمندان افغانستان در هامبورگ: این نمایشگاه تا ۲۶ سپتامبر هر روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب به صورت رایگان در دسترس عموم قرار دارد. آدرس: ایستگاه مرکزی هامبورگ، روبروی فروشگاه بزرگ وسایل الکترونیکی زاتورن. Artstadt, Mönckebergstraße 2-4