مهاجر افغان که کارفرمایی موفق در آلمان شد؛ هوا در این روزها در آلمان بسیار گرم است و کار کردن در کنار منقل دونر کباب، آسان نیست. اما رامین عزیز، وقتی رضایت مشتریانش را می بیند مشکلات گرمی هوا را از یاد می‌برد. رامین برای دیگران نیز زمینه کار را مساعد ساخته است. رامین از ۸ سال به این‌طرف در آلمان است و آلمانی را روان صحبت می‌کند. او صاحب این رستورانت، در شهر گلادبِک آلمان است.

26. آگوست 2022

راه اندازی کسب و کار از سوی جوان افغان در آلمان

مهاجر افغان که کارفرمایی موفق در آلمان شد؛ هوا در این روزها در آلمان بسیار گرم است و کار کردن در کنار منقل دونر کباب، آسان نیست. اما رامین عزیز، وقتی رضایت مشتریانش را می بیند مشکلات گرمی هوا را از یاد می‌برد. رامین برای دیگران نیز زمینه کار را مساعد ساخته است. رامین از… Read more »