گفتگو با آقای باقی سمندر فعالی سیاسی

مصاحبه اختصاصی با باقی سمندر مسول گروه کودکان خیابانی یا کودکان کار در افغانستان

17. آگوست 2022

گفتگو با آقای باقی سمندر فعالی سیاسی

گفتگو با آقای باقی سمندر فعالی سیاسی مصاحبه اختصاصی با باقی سمندر مسول گروه کودکان خیابانی یا کودکان کار در افغانستان