مراسم شمع افروزی و همدری با فامیل های شهدای اخیر غرب کابل

12. آگوست 2022

مراسم شمع افروزی و همدری با فامیل های شهدای اخیر غرب کابل

مراسم شمع افروزی و همدری با فامیل های شهدای اخیر غرب کابل