مهمان برنامه خانم “طاهره شمس”، فعال اجتماعی و مبارز سیاسی در افغانستان و آلمان ,وی مبارزه اش  از جوانی منحیث فعال حقوق زنان آغاز کرد و مدت ها است که او در آلمان زندگی میکنند

6. ژوئن 2022

امل سالن با خانم”طاهره شمس” فعال اجتماعی و مبارز سیاسی در افغانستان و آلمان

مهمان برنامه خانم “طاهره شمس”، فعال اجتماعی و مبارز سیاسی در افغانستان و آلمان ,وی مبارزه اش  از جوانی منحیث فعال حقوق زنان آغاز کرد و مدت ها است که او در آلمان زندگی میکنند