بينندگان عزیز امل ، آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان زیر تسلط طالبان موضوع بحث ما با توماس روتیگ کارشناس مسائل سیاسی و دیپلومات پیشین در افغانستان است. این مصاحبه با زیرنویس دری منتشر می شود.

22. می 2022

آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان زیر تسلط طالبان

بينندگان عزیز امل ، آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان زیر تسلط طالبان موضوع بحث ما با توماس روتیگ کارشناس مسائل سیاسی و دیپلومات پیشین در افغانستان است. این مصاحبه با زیرنویس دری منتشر می شود.