فواید کار داوطلبانه و چگونگی ثبت نام در این نوع فعالیت‌ها در هامبورگ و آلمان

فورم ثبت نام: mitmacher.org/anmeldung

مصاحبه ویدیویی: فواید کار داوطلبانه در آلمان

فواید کار داوطلبانه و چگونگی ثبت نام در این نوع فعالیت‌ها در هامبورگ و آلمان فورم ثبت نام: mitmacher.org/anmeldung