گزارش امل از مراسم افطار جوانان تحت عنوان”روزه داری پایدار”یا افطار جمعه سبز

22. آوریل 2022

گزارش امل از مراسم افطار جوانان تحت عنوان”روزه داری پایدار”یا افطار جمعه سبز

گزارش امل از مراسم افطار جوانان تحت عنوان”روزه داری پایدار”یا افطار جمعه سبز