شکیب مصدق خواننده مقیم هامبورگ کنسرتی را برای همبستگی با مردم افغانستان در شب سال نو برگزار کرد.

29. مارس 2022

کنسرت همبستگی با افغانستان در شب سال نو

شکیب مصدق خواننده مقیم هامبورگ کنسرتی را برای همبستگی با مردم افغانستان در شب سال نو برگزار کرد.