صاحب آرایشگاه فیگارو در مورد مشکلات اقتصادی این آرایشگاه در دوران کرونا می‌گوید.

25. ژانویه 2022

مصاحبه: تاثیرات کرونا بر روی آرایشگاه فیگارو در هامبورگ

صاحب آرایشگاه فیگارو در مورد مشکلات اقتصادی این آرایشگاه در دوران کرونا می‌گوید.