تاثیرات قوانین 2G+ در رستوران‌های هامبورگ را می‌توانید در این گزارش کوتاه ببینید.

18. ژانویه 2022

مصاحبه: قوانین جدید + 2G چه تاثیری در کسب و کار رستوران‌های هامبورگ گذاشته است؟

تاثیرات قوانین 2G+ در رستوران‌های هامبورگ را می‌توانید در این گزارش کوتاه ببینید.