مهرجوی که از شش سال بدینسو در آلمان زندگی می کند، توانسته است استعداد اش را در زمینه هنر خطاطی بدرستی پرورش دهد

12. ژانویه 2022

گفتگو با علی مهرجویی خوشنویس افغانستانی در آلمان

مهرجوی که از شش سال بدینسو در آلمان زندگی می کند، توانسته است استعداد اش را در زمینه هنر خطاطی بدرستی پرورش دهد