برنامه زنده تصویری امل سالن موضوع: انتخابات آلمان، رای دادن شهروندان با پیشینه مهاجرت

مهمانان: خانم‌ حمیرا امیری (تاجر) – خانم‌‌ ژاکلین احمدی (وکیل) – آقای امید ابراهیمی (مغازه‌دار)

14. سپتامبر 2021

امل سالن: انتخابات آلمان و خواسته‌های مهاجرین

برنامه زنده تصویری امل سالن موضوع: انتخابات آلمان، رای دادن شهروندان با پیشینه مهاجرت مهمانان: خانم‌ حمیرا امیری (تاجر) – خانم‌‌ ژاکلین احمدی (وکیل) – آقای امید ابراهیمی (مغازه‌دار)