Photo: Screenshot - youtube
31. آگوست 2021

سهم زنان در انتخابات بوندستاگ در هامبورگ

نسبت به چهار سال قبل سهم کاندید‌های زن در انتخابات بوندستاگ هامبورگ به سختی تغییر کرده است. با این وجود تغییر مسیر مشخصی در میان بعضی از حزب‌ها قابل مشاهده است. حزب CDU و حزب چپ‌ها، کاندیداهای زن خود را از یک سوم به ۵۰٪ افزایش دادند. 

در سال ۲۰۱۷، نسبت زنان برای حوزه‌های انتخابیه و لیست هامبورگ ۳۶٪ بود. این مقدار اکنون به ۳۸٪ افزایش یافته است. در نگاه اول آمار خیلی به انتخابات چهار سال قبل مشابه است و با دقت بیشتر فقط می‌توان تفاوت‌ها را متوجه شد. 

مقایسه حضور زنان در بین کاندید‌اهای حزب‌ها در انتخابات ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱

 • حزب  دموکرات مسیحی آلمان CDU: سال ۲۰۱۷ (۳۶٪) سال ۲۰۲۱ (۵۰٪)
 • حزب سوسیال دموکرات آلمان SPD: سال ۲۰۱۷ (۵۰٪) سال ۲۰۲۱ (۵۴٪)
 • حزب بدیل برای آلمان AfD:‌ سال ۲۰۱۷ (۲۹٪) سال ۲۰۲۱ (۳۳٪)
 • حزب دموکراتیک آزاد آلمان FDP: سال ۲۰۱۷ (۳۰٪) سال ۲۰۲۱ (۲۳٪)
 • حزب چپ‌های آلمان Die Linke:‌ سال ۲۰۱۷ (۳۳٪) سال ۲۰۲۱ (۵۰٪)
 • حزب سبزهای آلمان Grüne: سال ۲۰۱۷ (۵۶٪) سال ۲۰۲۱ (۵۰٪)

 انتخاب فقط مردها در دوره گذشته در حزب دموکرات مسیحی آلمان باعث در درون حزب شد و به همین دلیل اکنون ۵۰٪ از کاندیدا‌ها را زنان تشکیل می‌ٔدهند. حزب سوسیال دموکرات آلمان و بدیل برای آلمان نیز تا ۴٪ سهم زنان را در بین کاندید‌ها بیشتر کردند. 

زنان کمتری در حزب سبزهای هامبورگ 

نکته جالب توجه کمتر بودن زنان در حزب سبزها نسبت به چهار سال قبل است. به جای ۵۶٪ اکنون ۵۰٪ از افراد منتخب زن هستند. حزب دموکراتیک آزاد آلمان FPD نیز با ۲۳٪ کمترین تعداد زن در میان دیگر حزب‌ها دارد. همچنین این رقم نسبت به چهار سال گذشته  ۷٪ کاهش یافته و آنها را پایین‌تر از حزب بدیل برای آلمان AfD قرار می‌دهد. در مجموع تعداد زنان در بوندستاگ از سال ۲۰۰۲ تاکنون ثابت مانده و در حال حاضر کمی بیش از ۳۱٪ است.

مقایسه کاندیداهای زن و مرد در بین حزب‌ها 

 • حزب  دموکرات مسیحی آلمان CDU: مرد (۵۰٪) زن (۵۰٪)
 • حزب سوسیال دموکرات آلمان SPD: مرد (۴۶٪) زن (۵۴٪)
 • حزب بدیل برای آلمان AfD:‌ مرد (۶۷٪) زن (۳۳٪)
 • حزب دموکراتیک آزاد آلمان FDP: مرد (۷۷٪) زن (۲۳٪)
 • حزب چپ‌های آلمان Die Linke:‌ مرد (۵۰٪) زن (۵۰٪)
 • حزب سبزهای آلمان Grüne: مرد (۵۰٪) زن (۵۰٪)