نرگس و خانواده‌اش پنج سال پیش از افغانستان فرار کردند. او خودش جنگ را تجربه کرده و می‌داند که چقدر سخت است وقتی با وحشت و جنگ بزرگ شوید.

 

29. می 2021

تجربه جنگ و فرار از افغانستان

نرگس و خانواده‌اش پنج سال پیش از افغانستان فرار کردند. او خودش جنگ را تجربه کرده و می‌داند که چقدر سخت است وقتی با وحشت و جنگ بزرگ شوید.