آخرین روزهای ابری در StrandPauli: یکی از مناطق زیبا و توریستی هامبورگ.

5. آوریل 2021

ویدیو: آخرین روزهای ابری در ‌Strand Pauli هامبورگ

آخرین روزهای ابری در StrandPauli: یکی از مناطق زیبا و توریستی هامبورگ.