Photo: Jörn Neumann- EPD
27. ژانویه 2021

نتیجه یک نظرسنجی: موضوعات مذهبی برای مهاجران، در مقایسه با آلمانی‌ها مهمتر است

مهاجرانی از پولند/ لهستان، روسیه و ترکیه اغلب نگرش‌های مشابهی نسبت به ارزش ها‌، دموکراسی و دین دارند. همانطور که بررسی فعلی بنیاد Konrad Adenauer نشان می‌دهد، تفاوت‌های واضحی نیز وجود دارند. طبق این نظرسنجی، روابط مذهبی برای افراد با ریشه ترکی ، لهستانی یا روسی از آلمانی‌های بدون ریشه خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار است. براساس نظرسنجی نهاد کنراد-آدنوئر، ۸۲ درصد از کسانی که ریشه ترکی دارند،  که آنها تا حدودی یا بسیار مذهبی هستند و حدود نیمی از آنها گفتند که روزانه نماز می‌خوانند. بیش از نیمی از افراد با سابقه لهستانی یا روسی گفتند که آنها تا حدودی یا بسیار مذهبی بودند. نظرسنجی منتشر شده در برلین در روز سه شنبه نشان می‌دهد، فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد خود را “اصلا مذهبی” توصیف نکردند.

در مقابل، ۳۸ درصد از آلمانی‌ها که هیچ ریشه خارجی ندارند، گفته اند که “به هیچ وجه مذهبی نیستند” ، ۱۳ درصد دیگر گفتند که آنها به شدت مذهبی هستند و ۳۹ درصد گفتند که آنها تا حدودی مذهبی هستند. برای مطالعه تحت عنوان “چه چیزی جامعه مهاجرت را متحد می کند؟”  در مجموع ۳،۰۰۳ نفر از اکتبر ۲۰۱۸ تا فبروری/فوریه ۲۰۱۹ از طریق تلفن مصاحبه کردند.

ازدواج زنان با مردان مسلمان، مسیحی و یهودی

گروه‌های که مورد بررسی قرار گرفتند، در مورد این سوال که اگر دختران شان با یک مسیحی، مسلمان یا یهودی ازدواج کنند، چه احساسی دارند، تفاوت‌های چشمگیری وجود دارند. در میان آلمانی‌ها که ریشه خارجی ندارند، دو درصد نسبت به یک داماد مسیحی، یازده درصد به یک داماد یهودی و ۲۳ درصد با یک داماد مسلمان مخالف بودند. در میان افرادی که ریشه لهستانی دارند، ۶۱ درصد فکر نمی‌کنند اگر دختر آنها با یک مسلمان ازدواج کند، خوب باشد – دامادی یهودی با ۳۹ درصد رد شده است. در میان پاسخ دهندگان ترک تبار، ۴۷ درصد فکر نمی کنند اگر دختر آنها با مسیحی ازدواج کند، خوب باشد و ۵۴ درصد نمی‌خواهند دختر آنها با یهودی ازدواج کند.

وقتی صحبت در مورد دموکراسی و دولت رفاه می شود، ارزش های اساسی برای برخی از گروه های مهاجر از آلمانی های فاقد سابقه مهاجرت اهمیت کمتری دارند: آزادی عقاید و آزادی مطبوعات برای افراد دارای ریشه لهستانی و روسی اهمیت کمتری نسبت به آلمانی ها؛ حق تظاهرات همچنین برای مهاجران قومی و مردم ترک تبار اهمیت کمتری نسبت به آلمانی های بدون سابقه مهاجرت دارد. مردم ترک تبار اغلب اظهار می دارند که آزادی بیان برای آنها بسیار مهم است. در همان زمان، ۸۰ درصد از مردم ترک تبار خواستار محافظت بهتر از عقاید مذهبی خود در برابر توهین هستند.

نگرش نسبت به ازدواج های همجنس نیز در بین گروه‌های مورد نظر بررسی بسیار متفاوت است: در حالی که تنها اقلیتی از آلمانی‌های بدون ریشه خارجی (۱۶ درصد) آن را رد می کنند، ۴۵ درصد از کسانی که ریشه روسی دارند و ۶۰ درصد از ترک‌ها و ۲۶ درصد پولندی‌ها با ازدوجا همجنس‌گراها مخالفت می‌کنند.

متن: امل برلین

Photo: Jörn Neumann- EPD