مصاحبه با چند تن که تقریبا برای یک ماه در کمپ Bargkoppelweg 60 قرنطینه شده بودند.

22. نوامبر 2020

یک ماه در قرنطینه به دلیل کرونا

مصاحبه با چند تن که تقریبا برای یک ماه در کمپ Bargkoppelweg 60 قرنطینه شده بودند.