Epd/Thomas Lohnes
31. آگوست 2020

آیا هامبورگ در برابر بحران مهاجرت موفق بوده است؟

امروز (۳۱ آگوست) درست ۵ سال از جمله معروف “ ما می توانیم” آنگلا مرکل میگذرد. نتیجه سیاست خانم مرکل، آمدن بیش از هزار نفر به صورت روزانه در پاییز ۲۰۱۵ فقط به هامبورگ بود. اما این تعداد به دلیل قوانین سخت مهاجرت توسط اتحادیه اروپا و محدودیت های ناشی از بحران کرونا به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. امروزه تقریبا ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر ماهانه برای پناهندگی به هامبورگ می آیند. ملانی لئونارد وزیر امور اجتماعی هامبورگ یک ماه پس از جمله معروف مرکل روی صندلی وزارت امور اجتماعی هامبورگ نشست. او با گذشت تقریبا ۵ ساله، هنوز اعتقاد دارد که سیاست آلمان در قبال مهاجرین کاملا درست بوده است. او با برداشت از جمله خانم مرکل گفت:«‌ اگر همه این را بخواهند، ما می توانیم.»

لئونارد: هامبورگ به خوبی از پس بحران مهاجرت برآمد.

به گفته خانم وزیر، تعداد زیادی از مردم در هامبورگ برای بهتر شدن شرایط مهاجرین کمک کردند:« با نگاه به گذشته، ابتکارات شهروندان باعث حل موقعیت های پیچیده در بسیاری از مناطق بود.»  خانم لئونارد در ادامه گفته که با وجود مشکلات بسیار دولت هامبورگ به خوبی از پس این بحران برآمد.

هدف هامبورگ: ادغام پناهندگان در بازار کار

نظر به مسئولین رفاه اجتماعی در هامبورگ، بیشتر از ۲۱ هزار پناهجو توانستند که کار پیدا کنند که ۲۲۰۰ نفر از آنها در بخش آموزش قرار دارند. وزیر امور اجتماعی هامبورگ اعتقاد دارد که باید برای بهتر کردن شرایط پناهندگان در بازار کار بیشتر تلاش کرد:« به دلیل شرایط کرونا، آنها در معرض از دست دادن کارهایشان هستند.» لئونارد فکر میکند که با کمی بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور، آنها باید به سرعت وارد بازار کار شوند.

وارد شدن ۸۶ هزار و ۱۲۱ پناهجو به هامبورگ طی ۵ سال 

نظر به آمار اعلام شده، از سال ۲۰۱۵ تا ماه جون/ ژوئن امسال ۸۶ هزار و ۱۲۱ پناهجو در هامبورگ ثبت شده اند. گفته میشود که تقریبا ۴۱ هزار نفر از آنها فقط مربوط به سال ۲۰۱۵ می شوند. از آن سال تا کنون هامبورگ و محدوده های اطراف آن فقط ۲.۶ درصد از تمام مهاجرین وارد شده به آلمان را قبول کرده اند.