epd/ Guido Schiefer
20. نوامبر 2019

حمایت وزارت کشور آلمان از مساجد

وزیر کشور آلمان، هورست زیهوفر، درنظر دارد طی سه سال آینده از ۵۰ مسجد برای تسهیل ادغام مهاجرین در آلمان حمایت کند. برای این‌کار بودجه‌ای برابربا هفت میلیون یورو درنظر گرفته شده است. این مساجد از طرف انجمن‌های اسلامی انتخاب نمی‌شوند؛ بلکه نهادهایی ازقبیل بنیاد کودکان و جوانان آلمان، انستیتو گوته، بنیاد اُتو بنکه (Otto Benecke) و انجمن رفاه جمعی تصمیم می‌گیرند که کدام مساجد مشمول این پروژه شوند.

وزارت کشور می‌گوید «پروژه‌ی آزمایشی “مساجد برای ادغام” توسط دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان (بامف) اجرا می‌شود.» این دفتر با شورایی متشکل از کارشناسان سازمان‌های مسلمان، دولت و مجامع علمی و مدنی همراه است. همچنین پروژه‌های دیگری نظیر مشاوره و کار اجتماعی نیز برای همکاری هرچه بیشتر مجامع مختلف در دست اجرا است. وزارت کشور که کنفراس اسلام آلمانی را نیز برگزار می‌کند، قصد دارد از این پروژه برای برقراری انسجام اجتماعی بهتر بهره بگیرد.

photo: epd/