Photo: Epd/Bild Christian Ditsch
23. می 2019

مهاجرت و مرزها از موضوعات مهم احزاب آلمانی در انتخابات پارلمان اروپا

موضوعات مهاجرت و مرزهای اتحادیه اروپا از مسایل مهم و کلیدی در بحث‌های احزاب آلمانی قبل از انتخابات پارلمانی اروپا هستند، اما برخی احزاب به این موضوعات خیلی تمرکز کرده اند. به‌گونه مثال: حزب آلترناتیف برای آلمان (AfD) بیش از ۱۸ درصد از برنامه‌های خود را به این موضوعات اختصاص داده است، در حالی که برنامه حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) تنها ۵ درصد است. 

مقایسۀ با برنامه انتخابات پارلمان اروپا در پنج سال پیش نشان می دهد که AFD بیشترین تغیرات در برنامه‌ها را داشته  است. در سال ۲۰۱۴ برنامه این حزب چنین بود:” AFD  از آلمان آزاد و دوست برای خارجیان دفاع می‌کند”، اما در برنامه‌های فعلی هشدار می دهد که سیاست های پناهندگی و مهاجرت، تمدن اروپایی را با “خطر وجودی” روبرو ساخته است. 
احزاب دیگر چه تغییراتی کرده اند؟
در سال ۲۰۱۴، CDU از پناهندگان در خارج از اتحادیه اروپا حمایت کرد. در برنامه فعلی، CDU و CSU اقدامات محدودتری را تأکید می کنند: تعداد پناهندگان که به آلمان می آیند، باید به طور دائمی پایین باشند. این موضوعات، برای SPD، سبزها و چپ‌ها در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹  تغییری چشمگیری نداشته است. برنامه پناهندگان در بیشتر احزاب آلمانی تقریبا یکسان اند.
به گونه مثال: اتحادیه اروپا باید علل و انگیزه فرار را در کشور مبداء جستجو و با آن مبارزه نماید. تمام احزاب، به استثنای چپ‌ها، خواستار این هستند،افرادی که درخواست پناهندگی شان رد شده اند، باید به کشور مبدا خود بازگردانده شوند. چپ‌ها اساسا با اخراج مخالف هستند. با این حال، هنگامی که نوبت به توزیع و حمایت از پناهندگان یا امکان ورود قانونی به اروپا می رسد، درخواست‌های احزاب گاهی اوقات بسیار متفاوت هستند.
چگونه باید پناهندگان در اتحادیه اروپا توزیع شوند؟
اکثر احزاب توافق دارند که توزیع پناهندگان در اتحادیه اروپا باید دوباره بازتعریف شود. SPD، سبزها و FDP مایل به توزیع پناهندگان با توجه به روابط خانوادگی در اتحادیه اروپا است، به گفته چپ‌ها، پناهندگان باید بتوانند برای خود تصمیم بگیرند که در کجا زندگی می‌کنند – تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید مجبور شوند آنها را بپذیرند. AFD  می‌خواهد به طور کامل “سیستم پناهندگی مشترک اروپایی” لغو شود. CDU / CSU تنها احزاب هستند که به مقررات دوبلین پایبند هستند و هم‌چنین خواستار “همکاری مشترک” در اروپا است.
پناهندگان، کدام مزایا را باید دریافت نمایند؟
پناهجویان دسترسی متفاوتی به مزایای اجتماعی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا دارند. آلمان یکی از کشورهای است که مزایای پناهجویان در آن نسبتا زیاد است. احزاب  CDU / CSU و هم‌چنان AFD مایلند که مزایای کمک‌های اجتماعی برای پناهجویان کاهش یابند. این احزاب به این باورند که کمک‌های اجتماعی یکی از جذابیت‌های آلمان برای پناهجویان است و باید کاهش یابد. چپ‌ها می‌گویند که باید پول نقد بیشتری به پناهجویان داده شود. 
متن: امل برلین
Photo: Epd/Bild Christian Ditsch