بیش از یک هفته از اعتصاب غذایی شماری از فعالان زن افغانستان در شهر کلن می‌گذرد. این فعالان که تعدادی از آن‌ها مدتی در زندان طالبان بوده‌اند ازجمله خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی سازمان ملل و جامعه بین المللی هستند.

11. سپتامبر 2023

ادامه اعتصاب غذایی فعالان زن افغانستان در شهر کلن آلمان

بیش از یک هفته از اعتصاب غذایی شماری از فعالان زن افغانستان در شهر کلن می‌گذرد. این فعالان که تعدادی از آن‌ها مدتی در زندان طالبان بوده‌اند ازجمله خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی سازمان ملل و جامعه بین المللی هستند.