تظاهرات افغان‌های مقیم برلین به مناسبت پانزدهم آگوست روز سقوط افغانستان به دست طالبان

15. آگوست 2023

تظاهرات افغان‌های مقیم برلین به مناسبت پانزدهم آگوست روز سقوط افغانستان به دست طالبان

تظاهرات افغان‌های مقیم برلین به مناسبت پانزدهم آگوست روز سقوط افغانستان به دست طالبان