این گفت‌وگو از مجموعه گزارش‌های «تور امل» در ایالت نیدرزاکسن است.

10. آگوست 2023

زندگی دانشجویی در آلمان چگونه است؟ گفت‌وگو با سهند خرمی

این گفت‌وگو از مجموعه گزارش‌های «تور امل» در ایالت نیدرزاکسن است.