پس از آنکه محدودیت‌های زیادی در عرصه‌های محتلف از جمله بر تحصیل زنان در افغانستان از سوی طالبان وضع شد شماری از آوازخوانان از جمله جاوید شریف، هنرمند سرشناس افغانستان آهنگی زیرنام «زن آزاد» در حمایت از زنان در افغانستان سروده است
1. فوریه 2023

اجرای آهنگ جاوید شریف در حمایت از زنان در افغانستان

پس از آنکه محدودیت‌های زیادی در عرصه‌های محتلف از جمله بر تحصیل زنان در افغانستان از سوی طالبان وضع شد شماری از آوازخوانان از جمله جاوید شریف، هنرمند سرشناس افغانستان آهنگی زیرنام «زن آزاد» در حمایت از زنان در افغانستان سروده است